Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2690977

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 30 maja 2019 r.
II CO 47/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Beata Janiszewska.

Sędziowie SN: Marcin Krajewski (spr.), Joanna Misztal-Konecka,.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa M. T. przeciwko A. P., K. M. i M. K. o ustalenie,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 30 maja 2019 r.,

z urzędu prostuje komparycję postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2019 r., sygn. akt II CO 47/19, w ten sposób, że w miejsce omyłkowo wpisanego imienia pozwanej "A." wpisuje "A.".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.