Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211805

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 czerwca 1999 r.
II CKN 392/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN F. Barczewska.

Sędziowie SN: T. Domińczyk, Z. Strus (spraw.).

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Janusza B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń i Reasekuracji "P." Spółce Akcyjnej o uchylenie uchwał, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 1998 r., postanawia:

umorzyć postępowanie kasacyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik powoda na rozprawie cofnął kasację. Czynność ta jako dotycząca środka odwoławczego od orzeczenia Sądu II instancji nie podlega kontroli.

Dlatego z mocy art. 39319 k.p.c. w związku z art. 386 § 3 i 355 § 1 k.p.c. należało umorzyć postępowanie kasacyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.