Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211701

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 31 maja 1999 r.
II CKN 373/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN H. Ciepła.

Sędziowie SN: K. Kołakowski (spraw.), Z. Strus.

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 31 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa "Z." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obecnie Syndyka Masy Upadłości "Z." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości przeciwko Sławomirowi F. i Ryszardowi F. - byłym wspólnikom Spółki Cywilnej Przedsiębiorstwa Eksportowo-Importowego "D." o zapłatę na skutek kasacji pozwanych od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 10 czerwca 1997 r., oddala kasację.

Uzasadnienie faktyczne

W kasacji wniesionej w imieniu pozwanych od wyroku oddalającego ich apelacje od wyroku zasądzającego od nich należność z tytułu zwrotu nienależnego świadczenia zaskarżono ten wyrok w całości, "zarzucając naruszenie przepisów postępowania (art. 217 k.p.c.), co miało istotny wpływ na wynik sprawy". Do naruszenia tego przepisu doszło przez zaniechanie uwzględnienia wniosku pozwanych, "by Sąd przeprowadził stosowne...postępowanie dowodowe, występując z urzędu z zapytaniem do banku pozwanych, kto pobrał z ich konta pieniądze wpłacone przez powoda". Te i inne uchybienia procesowe zostały podniesione w złożonej przez pozwanych apelacji.

W konkluzji kasacji wniesiono o uchylenie "zaskarżonych wyroków pierwszej i drugiej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.

Sąd Najwyższy oddalił tę kasację, gdyż nie jest ona oparta na "usprawiedliwionej" podstawie (art. 39312 k.p.c.).

Rozpoznając sprawę w granicach kasacji (art. 39311 k.p.c.), Sąd Najwyższy rozważał jedynie naruszenie przez Sąd drugiej instancji przepisu konkretnie wskazanego w powołanej podstawie kasacyjnej, nie zaś naruszenie - jak to sformułowano w podstawie kasacji - wszelkich "przepisów postępowania".

W tym zakresie prawidłowo wskazano w uzasadnieniu kasacji, że przepis art. 217 k.p.c. daje stronie prawo zgłaszania dowodów celem odparcia twierdzeń strony przeciwnej. Nie oznacza to jednak, że powołanie się na jego naruszenie przez Sąd pierwszej instancji może stanowić skuteczną podstawę kasacji. Stosownie bowiem do art. 392 k.p.c. kasacja przysługuje wyłącznie od wyroku sądu drugiej instancji. Nie jest więc dopuszczalne "zaskarżanie" tym środkiem odwoławczym, jak to stwierdzono we wniosku kasacyjnym, także wyroku Sądu pierwszej instancji, z powołaniem przepisu odnoszącego się wprost tylko do tego Sądu.

Ponieważ kasacji nie oparto na podstawie ewentualnego naruszenia przepisu mogącego mieć zastosowanie w postępowaniu apelacyjnym, nie mogła być ona uwzględniona.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.