Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1211690

Wyrok
Sądu Najwyższego
z dnia 12 maja 1999 r.
II CKN 326/98

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SSN B. Czech.

Sędziowie SN: L. Walentynowicz, K. Kołakowski (spraw.).

Sentencja

Sąd Najwyższy Izba Cywilna po rozpoznaniu w dniu 12 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Hodowli Roślin - Przedsiębiorstwa Skarbu Państwa w G. przeciwko Stanisławowi K. o zapłatę na skutek kasacji pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 18 grudnia 1997 r., oddala kasację.

Uzasadnienie faktyczne

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji przez odliczenie od szkody kwoty, jaka strona "pozwana" (chodzi - oczywiście - o powodowe Przedsiębiorstwo) uzyskała ze sprzedaży złomu pozostałego po pożarze młyna dzierżawionego przez pozwanego, jako wspólnika Spółki cywilnej, w zasadzie zaś apelację pozwanego oddalił.

W kasacji wniesionej w imieniu pozwanego "zarzucono" naruszenie prawa materialnego tj. art. 471 w związku z art. 693 k.c. oraz prawa procesowego "w postaci sprzeczności ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału (art. 368 § 1 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 3931 pkt 2)". W konkluzji wniesiono o zmianę wyroku "w całości" i oddalenie powództwa, względnie o uchylenie go w części uwzględniającej powództwo i przekazanie sprawy Sadowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu tej kasacji podniesiono, że "Sąd Apelacyjny błędnie ustalił, iż na pozwanym spoczywał obowiązek ubezpieczenia młyna".

Sąd Najwyższy oddalił tę kasację ponieważ nie jest ona oparta na "usprawiedliwionych" podstawach (art. 39312 k.p.c.).

Wbrew wywodom skarżącego (opartym na powołanym w podstawie kasacji nieobowiązującym od dnia 1 lipca 1996 r. brzmieniu art. 368 k.p.c.) Sąd Apelacyjny prawidłowo przyjął za znajdujące oparcie w zebranych dowodach ustalenie Sądu I instancji, że obowiązek kontynuowania umowy ubezpieczenia urządzeń młyna i zwrotu składek płaconych przez stronę powodową z tytułu ubezpieczenia budynku młyna obciążał pozwanego. Te dwa odrębne obowiązki wymagają rozróżnienia, także przy ocenie zeznań świadka powołanego w uzasadnieniu kasacji.

Prawidłowość tego podstawowego ustalenia czyni nieuzasadnioną - bliżej nie wywiedzioną - podstawę naruszenia art. 471 w związku z art. 693 k.c. Stosownie do art. 696 i 697 k.c. dzierżawca ma obowiązek korzystania ze swego prawa zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Dokonane przez strony zastrzeżenie zakresu obciążeń pozwanego z tytułu ubezpieczenia urządzeń i budynku młyna przewidziane jest nawet wprost w treści art. 702 k.c., a zatem podstawa naruszenia art. 693 czy art. 471 k.c. nie została wykazana.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.