Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723880

Wyrok
Sądu Okręgowego w Krakowie
z dnia 19 maja 2017 r.
II Ca 569/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Kurdziel (spr.).

Sędziowie SO: Magdalena Meroń-Pomarańska, Krzysztof Lisek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa P. D. przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa -Podgórza w Krakowie z dnia 21 grudnia 2016 r., sygnatura akt I C 1736/16/P

1. zmienia zakażony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść:

"I. zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w W.na rzecz powoda P. D. kwotę 35 555,13 zł (trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych trzynaście groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia zapłaty;

II. oddala powództwo w pozostałej części;

III. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 6 595 zł (sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.";

2. oddala apelację w pozostałej części;

3. zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 3 578 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.