II Ca 2992/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3130463

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 września 2020 r. II Ca 2992/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Barbara Kursa.

Sędziowie: Katarzyna Serafin - Tabor, del. Anna Kruszewska - sprawozdawca.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 9 września 2020 r. w Krakowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa K. S. przeciwko Skarbowi Państwa Aresztowi Śledczemu w K. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z dnia 18 września 2019 r., sygnatura akt I C 606/17/S

1. oddala apelację,

2. zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego,

3. przyznaje od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie na rzecz adw. M. H. kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) tytułem pomocy prawnej udzielonej powodowi z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

1. (...) (...),

(...).

K., (...)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.