Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686734

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 27 marca 2019 r.
II Ca 1501/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Longa.

Sędziowie: SO Tomasz Szaj, SR del. Ziemowit Parzychowski (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. w S. sprawy z wniosku E. B. z udziałem D. M. o zniesienie współwłasności na skutek apelacji wnioskodawczyni i uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt II Ns 5480/15

1. zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że:

a) w punkcie II ustala, że D. M. poczynił wydatki na nieruchomość opisaną w punkcie I postanowienia w kwocie 1 511 (jeden tysiąc pięćset jedenaście) złotych 18 (osiemnaście) groszy i oddala wnioski o rozliczenie wydatków w pozostałym zakresie;

b) w punkcie III tytułem spłaty i rozliczenia wydatków zasądza od uczestnika D. M. na rzecz wnioskodawczyni E. B. kwotę 105 244 (sto pięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) złote 41 (czterdzieści jeden) groszy płatną w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie opóźnienia w płatności tej kwoty;

2. oddala apelację uczestnika w pozostałym zakresie i oddala apelację wnioskodawczyni w całości;

3. ustala, że wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.