Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2686696

Wyrok
Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 1 marca 2019 r.
II Ca 1416/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Longa.

Sędziowie SO: Mariola Wojtkiewicz (spr.), Karina Marczak.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2019 r. w S. sprawy z powództwa I. C. przeciwko Bankowi (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. sygn. akt I C 732/15

1. oddala apelację;

2. zasądza od powódki I. C. na rzecz pozwanego Banku (...) Spółki akcyjnej w W. 1800 (jeden tysiąc osiemset) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

M. W. K. L. onga K. M.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.