Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723276

Wyrok
Sądu Okręgowego w Krakowie
z dnia 26 września 2019 r.
II Ca 1338/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Katarzyna Serafin-Tabor.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu w dniu 26 września 2019 r. w Krakowie na rozprawie sprawy z powództwa A. T. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w K. z dnia 28 lutego 2019 r., sygnatura akt I C 4547/17/N

oddala apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.