Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722416

Wyrok
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2018 r.
II C 981/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Arkadiusz Szczepanik.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla W. M. w W. II W. C. po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 r. w W. na rozprawie sprawy z powództwa B. J. przeciwko V. Ż. Spółce Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. o zapłatę 1) zasądza od V. Ż. Spółki Akcyjnej V. G. z siedzibą w W. na rzecz B. J. kwotę 13.237,92 zł (trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 92/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 listopada 2016 r. do dnia zapłaty;

2) oddala powództwo w pozostałej części;

3) zasądza od V. Ż. Spółki Akcyjnej V. G.z siedzibą w W. na rzecz B. J. kwotę 4.279 zł (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.