II C 869/35 - Orzeczenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSN(C) 1936/4/153

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18 września 1935 r. II C 869/35

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia dr. Wł. Dbałowski. Sędziowie: dr. J. Łopuszański, St. Staszewski (sprawozdawca).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie Antoniego K. przeciw Spółce Brody, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Smólnie Szwaby, o 481 zł 80 gr zpn., wskutek skargi kasacyjnej powoda na wyrok Sądu Okręgowego w Złoczowie z dnia 27 lutego 1935 r. I 2 Ca 36/25:

skargę kasacyjną odrzucił.

Uzasadnienie faktyczne

Wartość przedmiotu zaskarżenia nie przenosi 500 zł, zatem skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna (art. 425 § 1 k. p. c.). W sporze tym w pierwszej instancji orzekał sąd powszechny, a nie sąd pracy, zatem nie można tu stosować odmiennych od postępowania cywilnego zasad dopuszczalności środków prawnych, przewidzianych wyłącznie dla sporów przed sądami pracy (art. 21 rozp. z dn. 22. III. 1928 o sądach pracy, Dz. U. Nr. 37, poz.350).