Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679497

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 28 marca 2019 r.
II C 569/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Marek Kruszewski.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r., w Ł. sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł. przeciwko A. M. i I. M. o zapłatę 1) utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi 14 marca 2017 r. pod sygnaturą akt II Nc 55/17;

2) zasądza od A. M. i I. M. solidarnie na rzecz (...) S.A. w Ł. 3'600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.