II C 3148/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2834485

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. II C 3148/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Lucyna Wądołowska.

Sentencja

Sąd Rejonowy dlaW. M. w W. II W. C. w składzie: po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 czerwca 2018 r. w W. sprawy z powództwa D. K. przeciwko Skarbowi Państwa-Dyrektorowi Aresztu Śledczego W. S. o zapłatę

I. zasądza od pozwanego Skarbu Państwa-Dyrektor Aresztu Śledczego W. S. na rzecz powoda D. K. kwotę 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 lipca 2017 r. do dnia zapłaty,

II. w pozostałej części powództwo oddala,

III. nieuiszczoną opłatę od pozwu przejmuje na rachunek Skarbu Państwa,

IV. nie obciąża powoda D. K. kosztami postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.