Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1633634

Orzeczenie
Sądu Najwyższego
z dnia 3 listopada 1936 r.
II C 1338/36

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Na postanowienia sądu apelacyjnego służy zażalenie tylko w wypadkach z art. 429 § 2-441 § 1 k.p.c., o jakie tu nie chodzi.

Skargą kasacyjną można zaskarżyć tylko postanowienia kończące postępowanie (art. 424 § 2 k.p.c.). Zaskarżone postanowienie zawiesza postępowanie w sporze niniejszym, zatem go nie kończy (art. 199 k.p.c.). Skarga kasacyjna byłaby więc również niedopuszczalna.

Powódce nie służy przeto środek odwoławczy od postanowienia sądu apelacyjnego wyżej powołanego i zażalenie jej odrzucono w myśl art. 421-399 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.