Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679492

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 5 marca 2019 r.
II C 119/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR (del.) Adam Borowicz.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, II Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Najwyższemu, Prokuraturze Okręgowej w Łodzi i Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Widzewa w Łodzi o zapłatę 1. oddala powództwo;

2. nie obciąża powoda kosztami procesu na rzecz strony pozwanej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.