Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722120

Wyrok
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 lipca 2019 r.
II AKa 211/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Zdzisław Pachowicz.

Sędziowie Bogusław Tocicki (spr)., Witold Franckiewicz.

Przy udziale prokuratora Prokuratury (...) Wiesława Bilskiego.

Sentencja

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2019 r. sprawy D. S. oskarżonego z art. 119 § 1 k.k. i art. 257 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz z art. 288 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. i w zw. z art. 64 § 1 k.k., na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 28 lutego 2019 r. sygn. akt III K 115/18

I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

II. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. K. 600 zł tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę z urzędu oskarżonego D. S. w postępowaniu odwoławczym oraz 138 zł tytułem zwrotu VAT;

III. zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania odwoławczego obciążając wydatkami tego postępowania Skarb Państwa.

B. T.

Z. P.

W. F.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.