Orzeczenia sądów
Opublikowano: KZS 2015/5/76

Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Krakowie
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
II AKa 16/05
Obalenie domniemania słuszności wyroku jako warunek skuteczności apelacji.

UZASADNIENIE

Dokument posiada tylko metrykę.