Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723317

Wyrok
Sądu Rejonowego w Gdyni
z dnia 31 maja 2019 r.
I1 C 684/2019

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Piotr Jędrzejewski.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2019 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w G. przeciwko L. S. o zapłatę

I. Zasądza od pozwanej L. S. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Zamknięty z siedzibą w G. kwotę 5.557,21 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty.

II. Oddala powództwo w pozostałej części.

III. Zasądza od pozwanej L. S. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny Zamknięty z siedzibą w G. kwotę 2.000 zł (dwa tysiące złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

IV. Wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Zarządzenia:

1. Odnotować w rep. C

2. Odpis wyroku doręczyć pełnomocnikowi powoda i pozwanej z pouczeniem o sprzeciwie

3. Akta z wpływem lub za 30 dni

Uzasadnienie faktyczne

(Powód) E. D. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedziba w G. wniósł o zasądzenie od L. S. (pozwana) kwoty 10.557,45 zł oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

Pozwana nie złożyła odpowiedzi na pozew jak również prawidłowo poinformowana o miejscu i terminie rozprawy nie stawiła się na rozprawę.

USTALENIA FAKTYCZNE

1. W dniu 18 października 2016 r. między pozwaną a (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w O. zawarto umowę pożyczki gotówkowej, w której na 48 miesięcy pożyczono jej kwotę 5.000 zł. Pozwana miała oddać kwotę 11.175,76 zł wraz z odsetkami i opłatą w postaci prowizji za udzielenie pożyczki i prowizji operacyjnej.

dowód: umowa pożyczki, harmonogram k. 15-23

2. W dniu 9 listopada 2016 r. między (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w O. a powodem zawarto umowę przelewu wierzytelności. Pismem z dnia 17 sierpnia 2017 r. powód wypowiedział umowę.

dowód: okoliczności bezsporne, umowa, załącznik k. 44-47

ROZWAŻANIA PRAWNE

3. Podstawą do wydania wyroku zaocznego w sprawie jest zgodnie z art. 339 § 1 k.p.c. nie stawienie się pozwanego na rozprawę albo mimo stawienia się nie branie udziału w czynnościach. Jednocześnie § 2 tego przepisu wskazuje, iż w takim przypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości.

4. Zgodnie z art. 230 k.p.c., gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może te fakty uznać za przyznane. Powództwo zasługuje na uwzględnienie jedynie w części.

5. Na powodzie spoczywał obowiązek udowadniania faktów i twierdzeń skoro wywodził z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów. Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

6. Z treści przedłożonej umowy wynika, że łączne zobowiązanie pozwanej składa się oprócz kapitału - z prowizji z udzielenie pożyczki w kwocie 5.000,24 zł. Pozwana przy otrzymaniu kwoty 5.000 zł była zobowiązana do spłaty kwoty 11.175,76 zł.

7. Niedozwolonymi klauzulami umownymi (tj. art. 3851 k.c. postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy) są zapisy umowy zawarte w pkt 8 i 9 umowy dotyczące wysokości prowizji za udzielenie pożyczki i operacyjnej. Sama możliwość pobierania prowizji za udzielenie pożyczki jest dozwolona i została przewidziana w umowie o kredycie konsumenckim. Jednak rażąca jest wysokość tej prowizji (równiej kwocie pożyczonej). Tak wysoka opłata stanowi dodatkowy zysk przedsiębiorcy związany z udzieleniem pożyczki, której cały koszt jest przerzucony na konsumenta.

8. Powoduje to że żądanie 10.557,45 zł w skład której ma wchodzić:

a) 4.583,36 zł kapitału pożyczki,

b) 186,31 zł suma odsetek umownych stanowiących część odsetkowa niespłaconych rat pożyczki do dnia wypowiedzenia umowy

c) 1.623,77 zł suma odsetek umownych naliczonych od przeterminowanych rat kapitałowych,

d) 4.164,01 zł suma opłaty przygotowawczej oraz opłaty administracyjnej jest częściowo niezasadne i zostało zweryfikowane przez Sąd.

9. Wobec zaliczenia do kapitału zakwestionowanej kwoty 5.000,24 zł tytułem prowizji, po wyeliminowaniu tej kwoty z żądania powoda zasadna w powództwie jest kwota tytułem należności głównej z umowy i spodziewanych odsetek jako wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Po odjęciu od tej kwoty tj. 6.175,52 zł kwoty spłaconej tj. 618,31 zł wychodzi kwota 5.557,21 zł.

Ta kwota wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wytoczenia powództwa jest w ocenie Sądu kwotą, która powinna być zapłacona przez pozwaną.

10. Z tych względów Sąd zasądził roszczenie na mocy art. 720 k.c., a w pozostałej części oddalił powództwo na mocy art. 6 k.c. w zw. z art. 3851 k.c.

11. O kosztach procesu w pkt III sentencji wyroku Sąd orzekł zgodnie z art. 98 k.p.c. obciążając pozwaną kosztami w proporcji w jakiej powód wygrał proces czyli w 1/2.

12. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowy wyrok w części uwzględniający powództwo jest wyrokiem zaocznym, Sąd w punkcie IV wyroku zgodnie z art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c. z urzędu nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności co do tego roszczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.