Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724832

Wyrok
Sądu Rejonowego w Gdyni
z dnia 22 maja 2019 r.
I1 C 1365/2016

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Ewa Kokowska-Kuternoga.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 r. w Gdyni sprawy z powództwa M. M.

B. M. przeciwko T. W. o zapłatę I oddala powództwo w całości;

II kosztami postępowania w kwocie 8686,80 złotych, w tym 5400,00 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego obciąża powodów i zasądza solidarnie od powodów M. M. i B. M. na rzecz pozwanego T. W. kwotę 5417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastepstwa procesowego;

III nakazuje ściągnać solidarnie od powodów M. M. i B. M. na rzecz Skarbu Państwa, kasa tut. Sądu, kwotę 769,80 zł (siedemset sześćdziesiąt dziewięć 80/100 złotych) tytułem zwrotu kosztów opinii biegłego wyłożonych tymczasowo przez Skarb Państwa.

1. Odnotować w rep. C

2. Przedłożyć z wpływem lub za 25 dni

3. po upr. się wyroku zwrócić powodom 200 zł tytułem nadpłaconej opłaty od pozwu.

Uzasadnienie faktyczne

Powód,B. M. i M. M., wniósł w listopadzie 2016 r. o nakazanie pozwanemu T. W., aby wykonał nieodpłatnie wymianę desek tarasowych i prawidłowo je zamontował na tarasie i balkonie małym w budynku jednorodzinnym stanowiącym własność powodów położonym w R., ul. (...) i zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 31.7. 2014 r. powód zawarł z pozwanym umowę-zamówienie, której przedmiotem było wykonanie usługi: zakup i montaż podłogi-desek tarasowych ryflowanych (...) A. wg specyfikacji, za kwotę 9995, 58 zł w budynku należącym do powodów w R., ul. (...). Powód wyjaśnił, że w dniu 12 września 2014 r. zamontowano wcześniej kupione deski tarasowe, pozwany wystawił fakturę VAT nr (...) i zapłaconą w całości. Powód nadto wskazał, że w dniu 5 maja 2016 r. zgłaszał uwagi co do jakości towaru / wyginanie się desek, brak mocowania legarów i desek do podłoża, co skutkuje rozsuwaniem się ich wyginaniem oraz powbijaniem się ich w warstwę hydroizolacji, niszcząc ją, co spowodowało zacieki wody na suficie pod tarasem, legary niezgodnie z instrukcją montażu /. Powód wyjaśnił również, że pomimo złożonej reklamacji położenie podłogi nie zostało poprawione przez pozwanego z uwzględnieniem uwag powodów. W związku z powyższym powód wezwał pozwanego aby wykonał nieodpłatnie wymianę desek tarasowych i prawidłowo je zamontował na tarasie i balkonie małym, czego pozwany nie uczynił.

(pozew - k. 12-20)

Pozwany T. W. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu pozwany wskazał, że wywiązał się z zobowiązania wykonując w terminie zamówioną usługę zgodnie z zleceniem i sztuką oraz normami. Wyjaśnił, że informował powodów dokładnie o sposobie wykonania usługi i efekcie jego pracy, specyfice podłoża, jakie zastał i dopiero po akceptacji przez powodów przystąpił do dalszej pracy, Pozwany wskazał, że wystąpienie wskazanych w pozwie objawów jest efektem działań osób trzecich,przy budowie tarasu i balkonu, za które on nie odpowiada.

(odpowiedź na pozew - k. 72-74)

Pozwany wniósł o przypozwanie M. Ż. (1), który wykonywał zlecona usługę u powodów, jednak ww. nie zgłosił chęci wstąpienia do procesu

(przypozwanie, k. 67-68)

S ąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 31.7. 2014 r. pomiędzy B. M. i M. M. (zamawiającym) a T. W. (wykonawcą) doszło do zawarcia umowy, której przedmiotem było wykonanie podłogi na tarasie i balkonie małym typu deska ryflowana (...) A. 2400x145x24 i 3000x145x25 na legarach (...) 2400x40x35 z użyciem ćwierćwiałka (...), łączników krzyżaka (...), listwy wykończeniowej (...) zaślepek deski, zaślepek ćwierćwiałka, klipsa mocującego łączącego ( zakup towaru i materiałów do montażu, transport towaru, rozładunek montaż podłogi wg załączonej specyfikacji i wyceny, która stanowi cześć umowy,) w domu należącym do B. M. i M. M. w R., ul. (...)- wszystko z materiałów kupionych przez T. W. i przy pomocy jego sprzętu. T. W., przed przystąpieniem do pracy,wskazał sposób montażu możliwy i dostępny w zastanych warunkach budowlanych i po akceptacji przez B. M. i M. M., przystąpił do wykonania umowy. Prace w imieniu i na rzecz T. W. wykonał podwykonawca świadek M. Ż. (1). Taras miał być ułożony na podłożu z desek kompozytowych, materiały w całości przygotowane były przez T. W. w ramach zamówienia złożonego przez B. M. i M. M. Taras został wykonany kotwiącą, czyli bez mocowania do podłoża, bo takie były warunki budowlane powstałe na skutek wykonania tarasu i balkonu przez budujących ww. dom, na podłoży z papy. Po wykonaniu praca została zaakceptowana, wystawiona faktura zapłacona w całości. Termin realizacji umowy został dochowany przez wykonawcę.

Zamawiający miał zapłacić wynagrodzenie w kwocie 9995, 58 zł, najpóźniej w dniu zakończenia przez wykonawcę prac. W dniu zawarcia umowy zlecający wpłacił zaliczkę 2000 zł, potem w dniu 28 sierpnia 2014 r. wpłacił 5200 zł, a w dniu odbioru prac zamawiający wpłacił wykonawcy gotówką resztę umówionej kwoty- 2795,58 zł. Zamawiający w dniu 5 maja 2016 r. zgłosił reklamację, a w niej następujące uwagi do wykonanych prac: wyginanie się desek, brak mocowania legarów i desek do podłoża, co skutkuje rozsuwaniem się ich wyginaniem oraz powbijaniem się ich w warstwę hydroizolacji, niszcząc ją, co spowodowało zacieki wody na suficie pod tarasem, z braku odpływu wody, legary niezgodnie z instrukcją montażu, wskazując, że użyty towar jest wadliwy Zamawiający w dniu 5 maja 2016 r. zgłosił reklamację, a w niej następujące uwagi do wykonanych prac: wyginanie się desek, brak mocowania legarów i desek do podłoża, co skutkuje rozsuwaniem się ich wyginaniem oraz powbijaniem się ich w warstwę hydroizolacji, niszcząc ją, co spowodowało zacieki wody na suficie pod tarasem, z braku odpływu wody, legary niezgodnie z instrukcją montażu, wskazując, że użyty towar jest wadliwy okoliczno ść bezsporna, a nadto umowa, k. 24-27, faktura, k. 28-29, 90" korespondencja e-mail, k. 93-94, reklamacja, k. 30, 53-54,zdjęcia, k. 31-44, zalecenia producenta desek, k. 46-51, odpowiedź na reklamację, k. 52, 55-56, zeznania świadka M. Ż., k. 99-101-na nośniku, zeznania stron - k. 117-124 i 130-133

T. W. w odpowiedzi odmówił wykonania żądań zamawiającego wskazując, że wykonał prace zgodnie z umową i sztuką i bez wad okoliczno ść niesporna, a nadto pismo z dnia 29 lipca 2016 r., k.13, zeznania stron - k. 117-124 i 130-133

Powołany w sprawie drugi biegły z zakresu robót budownictwa drewnianego, po wyłączeniu biegłego W. N. na wniosek strony i po przeprowadzeniu oględzin w miejscu montażu desek jednoznacznie i kategorycznie stwierdził, że montujący deski typu deska ryflowana (...) wykonał zleconą pracę zgodnie ze sztuką i bez wad, uwzględniając, podłoże, na jakim je położono-kompozytowe-przy użyciu styropapy-a użyty materiał spełnia wymogi jakościowe dla elementów tarasowych kompozytowych i nie ma wad. Brak możliwości przytwierdzenia legarów na tak wykonane podłoże. Stwierdzone odkształcenia desek wynikają z niestabilności ww. podłoża.Jedyne, co powinien poprawić wykonawca, to poprawa montażu skrajnych desek, montaż listew wykończeniowych, prawidłowy montaż końcowej deski balkonu, upewnienie się, czy między legarami został odstęp dylatacyjny umożliwiający odpływ wody, korekta załamań linii prostej.

dow ód: opinia biegłego, k. 219-223, zeznania biegłego, k.249-250- na nośniku Powołany w sprawie biegły z zakresu budownictwa, po dokonaniu oględzin i zapoznaniu się z projektem domu, stwierdził, że taras został wykonany bez projektu, zaimprowizowany przez właściciela, a to ogranicza wybór sposobów zainstalowania na takiej budowli desek tarasowych; zastosowany sposób montażu tarasu na zastanym podłożu był jedyny z możliwych na takim podłożu. Nie ma alternatywy. Również nie znalazł wad w materiałach użytych do montażu. Biegły potwierdził, że stwierdzone odkształcenia desek wynikają z niestabilności ww. podłoża.Jedyne, co powinien poprawić wykonawca, to poprawa montażu skrajnych desek, montaż listew wykończeniowych, prawidłowy montaż końcowej deski balkonu, upewnienie się, czy między legarami został odstęp dylatacyjny umożliwiający odpływ wody, korekta załamań linii prostej. Nie spowoduje to jednak żadnej poprawy, jeśli chodzi o zastrzeżenia wskazane jako wady przez zleceniodawców.

dow ód: opinia biegłego, k. 295-306

Uzasadnienie prawne

S ąd zważył, co następuje:

Stan faktyczny niniejszej sprawy Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania, które uznał za wiarygodne w całości, tym bardziej, że nie były kwestionowane przez strony.

Ustalając stan faktyczny sprawy Sąd oparł się na zeznaniach stron,którym dał wiarę w przeważającej części. W ocenie sądu zeznania stron w przeważającej części zasługiwały na uwzględnienie z tego względu, że stan faktyczny przez nie przedstawiony w zasadzie był zbieżny, ale ocena skutków dla każdej z nich była inna i to w kontekście,czy pozwany wykonał montaż podłogi zgodnie z umową, ale i ze sztuką, co wymagało wiadomości specjalnych i to z dziedziny zarówno budownictwa, jak i budownictwa drewnianego.

Zasadniczym więc dowodem w tej sprawie była opinia biegłych z tych dziedzin, albowiem bez ich udziału nie było możliwe dokonanie oceny, czy pozwany wykonał umowę prawidłowo pod względem sztuki. Pierwotnie powołany biegły został, na wniosek strony wyłączony, więc jego opinia nie jest brana pod uwagę.

Biegły zarówno z zakresu budownictwa, jak i budownictwa drewnianego, stwierdził po przeprowadzeniu oględzin w miejscu montażu desek jednoznacznie i kategorycznie stwierdził, że montujący deski typu deska ryflowana (...) wykonał zleconą pracę zgodnie ze sztuką i bez wad, uwzględniając, podłoże, na jakim je położono-kompozytowe-przy użyciu styropapy-a użyty materiał spełnia wymogi jakościowe dla elementów tarasowych kompozytowych i nie ma wad. Brak możliwości przytwierdzenia legarów na tak wykonane podłoże. Stwierdzone odkształcenia desek wynikają z niestabilności ww. podłoża.Jedyne, co powinien poprawić wykonawca, to poprawa montażu skrajnych desek, montaż listew wykończeniowych, prawidłowy montaż końcowej deski balkonu, upewnienie się, czy między legarami został odstęp dylatacyjny umożliwiający odpływ wody, korekta załamań linii prostej.

Sąd oddalił wniosek dowodowy z przesłuchanie biegłego z dziedziny budownictwa uzupełniającą lub zlecenie Mu opinii uzupełniającej na piśmie, jako zmierzający tylko do przedłużenia postępowania.

Sąd nie znalazł podstaw, aby zakwestionować fachowość lub bezstronność dwóch biegłych, których opinie są podstawą orzekania, powołanych w tej sprawie.

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie bezsporne było to, że strony zawarły umowę o dzieło, w której określiły zakres i termin wykonania prac. Poza sporem pozostawało również, że powód wpłacił pozwanemu kwotę 9995,58 zł tytułem wynagrodzenia, a prace zostały zakończone. Bezspornie na tarasie po dwóch latach od położenia stwierdzono odkształcenia desek wynikające z niestabilności ww. podłoża, rozsuwanie się desek, wyginanie się desek, brak mocowania legarów i desek do podłoża, co skutkuje rozsuwaniem się ich wyginaniem oraz powbijaniem się ich w warstwę hydroizolacji.

Spór sprowadzał się natomiast do ustalenia czy pozwany ponosi odpowiedzialność za te zmiany, a więc czy zrealizował usługę zgodnie z umową i ze sztuką. W konsekwencji spornym było, czy powód zasadnie domaga się aby wykonał nieodpłatnie wymianę desek tarasowych i prawidłowo je zamontował na tarasie i balkonie małym w budynku jednorodzinnym stanowiącym własność powodów położonym w R., ul. (...).

Zgodnie z art. 627 k.c. przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Przepis art. 636 k.c. stanowi, że:" § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła.

W myśl ogólnych zasad na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia faktów uzasadniających jego roszczenie, zaś na pozwanym obowiązek udowodnienia okoliczności uzasadniających jego wniosek o oddalenie powództwa.

W niniejszej sprawie powód,będąc reprezentowanym przez profesjonalnego pełnomocnika, powinien był wykazać, że pozwany wykonał dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. Zdaniem Sądu to powód jako profesjonalista, od którego wymaga się staranności w wyższym stopniu, powinien ponosić wszelkie konsekwencje związane ze swoją niedokładnością, zaniedbaniem i niekonsekwencją. Mając na uwadze jedną z podstawowych zasad postępowania cywilnego, a mianowicie obowiązku udowadniania faktów i twierdzeń przez stronę wywodzącą z tychże faktów skutki prawne, określoną w dyspozycji art. 6 k.c., Sąd uznał, iż to rzeczą powoda było dążyć do zgromadzenia i przedstawienia Sądowi należytego rodzaju dowodów w określonym procedura cywilna czasie ( por. art. 207 k.p.c.). Wszelkie zatem zaniechania podejmowania takich działań przez powoda, jego ewentualne zaniedbania i przeoczenia, stanowią zarazem wyraz woli strony powodowej i pociągać muszą za sobą niekorzystne dla niej skutki procesowe.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie powinien w zasadzie dowieść powód. Powód, poza wnioskiem o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, zeznań biegłego i stron oraz zdjęć, nie przedstawił innych dowodów na okoliczność wykonania pracy niezgodnie z umową i wadliwie.

Przechodząc do rozstrzygnięcia zasadniczej kwestii spornej, należy wskazać, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w postaci zeznań świadka, stron, a przede wszystkim opinii dwóch biegłych wynika, iż pozwany wykonał dzieło w umówionym zakresie i terminach, a także zgodnie ze sztuką, a także że użyty materiał był przeznaczony do tego typu konstrukcji, zaś przyjęta formuła "podłogi pływającej", zaakceptowana przez powodów, jedynym rozwiązaniem technicznym na podłożu przygotowanych przez powodów podczas budowy domu.

Powódka nie udowodniła więc, że zlecona pozwanemu praca była wykonana wadliwie albo sprzecznie z umową.

W tej sytuacji Sąd uznał, że powodowi na podstawie art. 636 k.c. nie przysługiwało prawo do żądania nieodpłatnie wymiany desek tarasowych i prawidłowego ich zamontowania na tarasie i balkonie małym, albowiem samo niezadowolenie powodów z efektu prac pozwanego niezgodnych, jak zeznali, z ich wyobrażeniem, ale dopiero po dwóch latach nie może być tożsame z wykonaniem wadliwym w rozumieniu art. 636 k.c. i niezgodnym z umową. Powodowie dopuścili pozwanego do wykonywania montażu po dokonanej przez niego informacji, co i jak będzie montował, więc mogli przypuszczać, jaki będzie efekt prac i godzili się na to, skoro dopiero po dwóch latach uznali, że to pozwany odpowiada za zmiany zaobserwowane na tarasie. To że powodowie nie są fachowcem w tej dziedzinie samo przez się nie stanowi przesłanki do stwierdzenia, że montaż nie był zgodny z umową i sztuką.

Mająca uwadze powyższe, a w szczególności opinie biegłych, Sąd przyjął, że powodowie niezasadnie żądają dokonania przez pozwanego prac, których nie da się wykonać inaczej, niż to zostało zrobione przez pozwanego. Najprawdopodobniej przyczyna leży po stronie konstrukcji tarasu, a konkretnie materiałów, jakich do budowy tarasu użyto. Do nich nie można nic przywiercić lub przykrecić, jedyną opcja jest "podłoga pływająca".

Mając na uwadze powyższe Sąd w pkt I wyroku, na podstawie art. 6 i 636 k.c.,oddalił powództwo.

O kosztach procesu Sąd orzekł w pkt II i III wyroku zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., § 6 pkt 4 i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie zasądzając od powodów, jako strony przegrywającej proces w 100%, na rzecz pozwanego kwotę 7217,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego pozwanego w wartości trzykrotnej stawki, ze względu na duży nakład pracy pełnomocnika pozwanego, 5 posiedzeń, 3 oględziny, jedna zmiana terminu z wniosku pełnomocnika powoda. Nadto powodowie, jako przegrywający są zobowiązani pokryć całość kosztów opinii biegłych, a z wpłaconej przez Nich zaliczki (2200 zł)zabrakło 769, 80 zł, to wyłożył więc Skarb Państwa tymczasowo i nakazał zwrot tej kwoty w wyroku. Na koszty procesu w kwocie 8686,80 zł składają się: kwota 1800,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, kwota 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz kwota 300,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz kwota 760,84 zł tytułem kosztów opinii biegłego i jego obecności w Sądzie na rozprawie- 112,52 zł. Te wyliczenia są po dokonaniu korekty kwot wskazanych w wyroku, albowiem Sąd w wyroku popełnił błąd w tym zakresie i postanowieniem z dnia 10 czerwca 2019 r. to poprawił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.