Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749458

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
I UK 415/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Krzysztof Rączka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania A.S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. i Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w K. o wstrzymanie wypłaty świadczenia, zwrot świadczenia i wysokość świadczenia, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 7 sierpnia 2019 r.,

skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...). z dnia 5 lipca 2018 r., sygn. akt III AUa (...),

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.