Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1726594

Wyrok
Trybunału Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 30 marca 1975 r.
I TR 514/75

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Nie tylko art. 6, lecz także art. 60 ustawy z 29 maja 1974 r. (Dz. U. z 1974 r. Nr 21, poz. 117) daje prawo do wojennej renty inwalidzkiej jedynie tym osobom, które stały się inwalidami w następstwie zranień, kontuzji lub innych uszkodzeń doznanych w związku z działaniami wojennymi lub mającymi charakter wojenny w czasie pełnienia służby w Wojsku Polskim względnie pozostawania w okresie wojny w latach 1939 - 1945 w szeregach armii sojuszniczych lub w oddziałach antyfaszystowskiego ruchu podziemnego lub partyzanckiego.

Zainteresowana wymaganiom tym nie odpowiada, gdyż w czasie zajść powodujących jej inwalidztwo nie była żołnierzem ani uczestnikiem ruchu podziemnego lub partyzanckiego.