Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721613

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 23 września 2019 r.
I SPP/Go 114/19

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim - Damian Bronowicki po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I.L. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

I.L. złożyła skargę na wymienioną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Do skargi załączyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W jego uzasadnieniu podniosła m.in., że ma 87 lat. Jej jedynym źródłem utrzymania jest emerytura. Mieszka sama. Jest ciężko schorowana co wiąże się z zakupem drogich lekarstw.

Z zawartego w urzędowym formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika ponadto, nie posiada żadnych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych i innych prawa majątkowych, wierzytelności ani przedmiotów wartościowych.

Jej dochód w postaci emerytury wynosi 1111,25 zł. Wśród zobowiązań i stałych wydatków wskazała: 220 zł - potrącane przez komornika, 138,68 zł - czynsz, 100,10 zł energia, 45 zł - gaz, 130 zł - ogrzewanie, 30 zł - telefon, 30 zł - koszty dojazdu do lekarzy, 250-300 zł - lekarstwa i leczenie, 300 zł - wyżywienie.

Stosownie do treści art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - powoływanej dalej jako p.p.s.a.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Z kolei art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. określa przesłanki, na podstawie których następuje przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej. W zakresie częściowym następuje ono, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie referendarza, zasadne jest zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych. Zawarte w formularzu PPF informacje znajdują odzwierciedlenie w aktach administracyjnych sprawy. Znajdują się w nich mi.in. kopia decyzji o waloryzacji emerytury wraz z informacją o zajęciu wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej (k. 25 akt administracyjnych), protokół o stanie majątkowym zobowiązanego (k. 54) oraz szereg zaświadczeń o stanie zdrowia i rachunków zakupu leków.

Wyżej wymienione oświadczenia skarżącej oraz dokumenty wskazują jednoznacznie, że znajduje się ona w sytuacji materialnej uniemożliwiającej partycypowanie w kosztach procesu.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.