I SO/Wa 38/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2461850

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2015 r. I SO/Wa 38/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik (spr.).

Sędziowie WSA: Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2015 r. sprawy z wniosku A. K. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi (...) grzywny postanawia:

1.

wymierzyć Prezydentowi (...) grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych;

2.

zasądzić od Prezydenta (...) na rzecz A. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

A. K. pismem z dnia 8 grudnia 2014 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie Prezydentowi (...) grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) z powodu niezastosowania się przez organ do obowiązku przekazania w ustawowym terminie sądowi administracyjnemu skargi A. K. z dnia 25 lipca 2014 r. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w (...).

Pismem z dnia 22 kwietnia 2015 r. Prezydent (...) wskazał na bezzasadność przedmiotowego wniosku o ukaranie grzywną, bowiem powołana skarga na bezczynność organu wraz z aktami sprawy została przesłana do Sądu przy piśmie z dnia 8 grudnia 2014 r. W jego ocenie, organ spełnił zatem ciążący na nim obowiązek.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Wniosek jest zasadny.

Stosownie do 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ ten obowiązany jest przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (§ 2).

W myśl art. 55 § 1 p.p.s.a., w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., tj. do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Powołana regulacja ma charakter tak dyscyplinujący jak i represyjny oraz prewencyjny, a jedyną okolicznością dającą podstawę do uwzględnienia wniosku jest ustalenie faktu niewypełnienia ww. obowiązków w przewidzianym ustawą terminie (por. postanowienie NSA z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt II OSK 1024/06 oraz uchwałę NSA z dnia 3 listopada 2009 r., sygn. akt II GPS 3/09; opubl. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Fakt przekazania akt sprawy i formalnego udzielenia odpowiedzi na skargę nie czyni bezprzedmiotowym postępowania o wymierzenie grzywny. Powody uchybienia terminu mają natomiast wpływ na wysokość wymierzanej grzywny, a w wyjątkowych okolicznościach mogą lec u podstaw oddalenia zgłoszonego wniosku.

Zasadność wniosku A. K. o ukaranie Prezydenta (...) grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a. potwierdza analiza akt sprawy o sygn. I SAB/Wa728/14 dotyczącej przekazanej przez Prezydenta (...) skargi A. K. z dnia 25 lipca 2014 r. na bezczynność ww. organu w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 13 stycznia 1999 r. (...) Spółka Akcyjna o zwrot nieruchomości położonej w (...). Niewątpliwie A. K. opisaną skargę na bezczynność wniosła pismem z dnia 25 lipca 2014 r. (data wpływu do organu w dniu 29 lipca 2014 r.), a Prezydent (...) w terminie 30 dni, czyli do dnia 29 sierpnia 2014 r., nie wywiązał się z obowiązków określonych w art. 54 § 2 p.p.s.a. Przekazanie skargi nastąpiło dopiero w dniu 10 grudnia 2014 r. (data prezentaty z dopiskiem "osob"), tj. ponad 3 miesiące po upływie ustawowego terminu. Jednocześnie w sprawie nie zaistniały nadzwyczajne okoliczności uniemożliwiające przekazanie skargi do Sądu w przewidzianym prawem terminie. Organ nie wyjaśnił dlaczego akta sprawy, po wpłynięciu skargi do organu, zostały przekazane do Sądu z uchybieniem terminu, tj. dopiero w dniu 10 grudnia 2014 r. Zdaniem Sądu, określony ustawowo 30-dniowy termin na przekazanie skargi jest wystarczający aby skompletować akta sprawy i sporządzić odpowiedź na skargę. Wyznaczony ustawowo termin ma bowiem istotne znaczenie dla stron i sprawności postępowania, tym bardziej jeśli skarga dotyczy bezczynności organu.

Z powyższych względów Sąd uznał, że przedmiotowy wniosek A. K. o ukaranie organu grzywną zasługuje na uwzględnienie i orzekł o wymierzeniu Prezydentowi (...) grzywny, która w niniejszej sprawie spełni swoją dyscyplinująco - represyjną rolę. Niewątpliwie mając na uwadze wyjaśnienia organu grzywna ta będzie miała również charakter prewencyjny.

Mając na względzie ponad trzykrotnie przekroczony przez Prezydenta (...) termin do wykonania obowiązku nałożonego przepisem art. 54 § 2 p.p.s.a., Sąd uznał, że adekwatną będzie grzywna w wysokości 500 zł. Jednocześnie Sąd wziął również pod uwagę okoliczność, iż ostatecznie organ wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku przed rozpoznaniem wniosku o wymierzenie grzywny.

Z podanych względów, na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a., orzeczono jak w punkcie I postanowienia.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 64 § 3 w zw. z art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.