Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786260

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2014 r.
I SO/Wa 28/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku M. M. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi (...) grzywny w związku z nieprzekazaniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie skargi z dnia 14 lipca 2014 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia:

I.

umorzyć postępowanie sądowe,

II.

zwrócić skarżącej M. M. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 października 2014 r. M. M., reprezentowana przez r.pr. A. S., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie Prezydentowi (...) grzywny w związku z nieprzekazaniem do Sądu w terminie skargi z dnia 14 lipca 2014 r. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość położoną w (...) przy ul. (...) Pismem z dnia 10 listopada 2014 r. skarżąca cofnęła złożony w niniejszej sprawie wniosek.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek. Przepisem takim jest art. 55 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym w razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Z kolei, jak wynika z art. 63 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a., do wniosku o wszczęcie postępowania sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zgodnie z treścią art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą okoliczności, które czyniłyby cofnięcie skargi niedopuszczalnym.

Stosownie zatem do treści art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. postępowanie sądowe podlega umorzeniu, o czym Sąd postanowił w pkt 1 sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego Sąd orzekł w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.