Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786253

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 listopada 2014 r.
I SO/Wa 17/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku K.G. i A.O. o ukaranie Prezydenta (...) na podstawie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie w terminie skargi na bezczynność organu postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić K.G. i A.O. solidarnie kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 października 2014 r. K.G. i A.O. reprezentowane przez pełnomocnika r.pr. A.S. złożyły wniosek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o ukaranie na podstawie art. 55 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", Prezydenta (...) za nieprzekazanie ich skargi na bezczynność tego organu w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość (...) położoną przy ul. (...).

Następnie pismem z dnia 10 listopada 2014 r. pełnomocnik skarżących cofnął ww. wniosek i wniósł o zwrot uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie zaś z art. 64 § 4 tej ustawy do wniosku wszczynającego postępowania sądowe stosuje się odpowiednio przepisy o skardze.

W niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności, które czyniłyby cofnięcie wniosku niedopuszczalnym.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.