I SAB/Wr 355/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3148613

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2021 r. I SAB/Wr 355/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2021 r. sprawy ze skargi O. L. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) 2020 r. O. L. (dalej: skarżąca) została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) - k. (...) akt sądowych - w terminie siedmiu dni licząc od daty doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie doręczono skarżącej (...) 2020 r. (k. (...) akt sądowych). Z akt sprawy wynika, że skarga w zakreślonym terminie nie została opłacona. (k. (...) akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje. Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest m.in. skarga. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata (art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a.). W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa skarżącego, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

Z akt sądowych sprawy wynika, że skarżąca, pomimo doręczenia wezwania w dniu (...) 2020 r. (piątek), nie uiściła wpisu w zakreślonym siedmiodniowym terminie, który upłynął bezskutecznie w dniu (...) 2020 r. (piątek).

W tym stanie rzeczy Sąd skargę odrzucił na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.