I SAB/Wa 741/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SAB/Wa 741/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753791

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. I SAB/Wa 741/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia postanawia

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić E. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 10 listopada 2014 r. adwokat G. Z. działając w imieniu E. K. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Komunalnej nr (...) z dnia (...) stycznia 1954 r. oraz utrzymanego nią w mocy orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w (...) nr (...) z dnia (...) września 1953 r. odmawiającego przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości (...) położonej przy ul. (...) oznaczonej KW (...).

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I z dnia 16 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do adwokata G. Z. wezwanie do usunięcia, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do występowania w imieniu E. K.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie powyższe odebrane zostało w dniu 23 grudnia 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru karta (...) akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi tego rodzaju określa art. 46 p.p.s.a. stanowiąc w § 3, że jeżeli pismo wnosi pełnomocnik strony, to do pisma tego należy dołączyć pełnomocnictwo. W razie nieuzupełnienia, mimo stosownego wezwania, wskazanego braku skargi, należy ją odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie pomimo wezwania, braki formalne skargi E. K. nie zostały uzupełnione, gdyż nie zostało nadesłane pełnomocnictwo procesowe do występowania w jej imieniu przez adwokata G. Z.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 46 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie kosztów Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.