Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1827285

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 października 2015 r.
I SAB/Wa 666/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji administracyjnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 września 2015 r. A. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Burmistrza R. z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...).

Z analizy akt sprawy oraz odpowiedzi Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na skargę wynika, że skarżąca przed wniesieniem skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. nie wezwała Kolegium do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 37 § 1 k.p.a.

W tej sytuacji Kolegium w odpowiedzi na skargę wniosło o odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu administracji wyższego stopnia, a jeśli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Według art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej jako: "p.p.s.a." skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia przewidziany w ustawie, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wskazać należy, że wyczerpanie przez skarżącą trybu określonego w art. 37 § 1 k.p.a., poprzez uprzednie wystąpienie do SKO w W. z wezwaniem do usunięcia naruszenie prawa, warunkowało złożenie skargi na bezczynność tego organu do Sądu. Z akt sprawy oraz odpowiedzi Kolegium na skargę wynika, że przed wniesieniem do Sądu skargi na bezczynność SKO w W. skarżąca nie wystąpiła z wezwaniem do usunięcia naruszenie prawa stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a., co czyni skargę niedopuszczalną.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.