Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1827277

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 października 2015 r.
I SAB/Wa 615/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie błędów pisarskich postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 sierpnia 2015 r. P. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie błędów pisarskich.

Zarządzeniem z dnia 9 września 2015 r. skarżący został wezwany do podpisania skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 17 września 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, bowiem nie uzupełniono jej braków formalnych.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 57 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednocześnie w myśl art. 46 § p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. W niniejszej sprawie skarga została wniesiona za pośrednictwem platformy ePUAP i jako taka nie zawierała podpisu skarżącego.

Tym samym wobec konieczności uzupełnienia barków formalnych skargi istniał po stronie sądu obowiązek wezwania skarżącego do jej podpisania, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Wobec odebrania wezwania w dniu 17 września 2015 r. (k. (...)) termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 24 września 2015 r. W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił zatem braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.