Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777648

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
I SAB/Wa 543/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.G. na bezczynność Prezydenta (...) przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T.G. pismem z dnia 1 października 2014 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na "bezczynność dyrekcji ośr. na niewydanie decyzji/postanowienia na mataczenie stanem faktycznym w: zał. (...) wydanego w ośrodku, zał. 1/2 na zażalenie do SKO z (...).01.14 do chwili obecnej".

W ocenie strony skarżącej organ "fałszuje stanem faktycznym poprzez wskazywanie w urzędowych pismach kłamliwych treści", że nie wskazuje ona adresu do korespondencji.

Zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2014 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej adw.k.k. do jednoznacznego sprecyzowania przedmiotu ww skargi, poprzez wskazanie, niewydania jakiego aktu lub podjęcia jakiej czynności bezczynność ta dotyczy oraz czy w przedmiocie tym skarżąca występowała z zażaleniem, o którym mowa w art. 37 k.p.a. - w terminie 14 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi z dnia 27 stycznia 2015 r. pełnomocnik skarżącej wskazał, że T.G. skarży bezczynność CPS polegającą na "niewydaniu jej (nie doręczeniu) oryginałów decyzji przez CPS, które zapadły w sprawach w dniach (...) stycznia 2014 r.".

Jednocześnie pełnomocnik skarżącej wskazał, że "skarżąca stoi na stanowisku, że na niewydanie jej oryginałów decyzji składała zażalenie do SKO i nie otrzymała odpowiedzi w tym temacie".

W zakresie zaś podania numerów decyzji oraz przedłożenia kopii składanego zażalenia do SKO, to z uwagi na bardzo wiele spraw, w których występuje skarżąca, wnosi on o dodatkowy 7 dniowy termin.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - zwanej p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z akt sądowych sprawy wynika, że skarżąca do dnia dzisiejszego pomimo wezwania jej przez Sąd, nie doprecyzowała przedmiotu skargi.

Podkreślić należy, że z pism strony oraz nadesłanych akt administracyjnych Sąd nie jest w stanie w żaden sposób określić przedmiotu skargi. W szczególności nie wiadomo wydania oryginałów jakich decyzji (numer, data wydania, przedmiot) skarżąca domaga się od organu. Z pisma adw.k.k. z dnia 27 stycznia 2015 r., wynika że wiedzy tej nie jest w stanie uzyskać również pełnomocnik strony skarżącej.

Wprawdzie strona wskazuje w treści skargi na pismo CPS o nr (...) z (...) stycznia 2014 r., jednak jak wynika z akt sprawy jest to jedynie pismo przy którym Ośrodek przekazuje do SKO w (...) odwołanie skarżącej od decyzji z dnia z dnia (...) stycznia 2014 r. nr (...).

Nieuzupełnienie braków skargi poprzez doprecyzowanie jej przedmiotu oznacza zatem, że Sąd zmuszony jest odrzucić skargę bez nadawania jej dalszego biegu.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.