Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828321

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2013 r.
I SAB/Wa 475/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński.

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Joanna Skiba (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2013 r. sprawy ze skargi Zakładów (...) w L. na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zasądzić od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz skarżących Zakładów (...) w K. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 27 września 2012 r. Zakłady (...) sp.z.o.o. w likwidacji z siedzibą w K., działające przez pełnomocnika adw. M. G., wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta K. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia (...) lipca 2009 r. orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w (...) z dnia (...) czerwca 1953 r. oraz decyzji Odwoławczej Komisji Wywłaszczeniowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w (...) z dnia (...) marca 1955 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi ewentualnie o umorzenie postępowania. Wskazał, że przedłużenie postępowania wynikało z trudności organizacyjnych, bowiem w trakcie prowadzonego postępowania zmieniał się referent prowadzący sprawę. Organ podał ponadto, że w sprawie został już sporządzony projekt decyzji, który jest na etapie weryfikacji.

W dniu 22 stycznia do akt sprawy wpłynęło pismo od organu wraz odpisem decyzji z dnia (...) stycznia 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoznającej wniosek Prezydenta Miasta K. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia (...) lipca 2009 r.

W piśmie z dnia 4 lutego 2013 r. pełnomocnik skarżących Zakładów, w związku z wydaniem przez organ oczekiwanej decyzji, wniósł o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (jeżeli ustawy nie stanowią inaczej). Natomiast zgodnie z treścią art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej: p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki przewidziane w ustawie, zaś kontrola tej działalności, zgodnie z § 2 pkt 8 tego przepisu obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Przedmiotem niniejszej skargi jest bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Prezydenta Miasta K. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia (...) lipca 2009 r. orzekającej o stwierdzeniu nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w (...) z dnia (...) czerwca 1953 r. oraz decyzji Odwoławczej Komisji Wywłaszczeniowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w (...) z dnia (...) marca 1955 r. Następnie, już po wniesieniu skargi do tutejszego Sądu, organ administracji poinformował, że w dacie (...) stycznia 2013 r. wydał decyzję nr (...), mocą której rozpoznał złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Stosownie do treści art. 161 § 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (pkt 1); w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania (pkt 2); gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (pkt 3). W rozpoznawanej sprawie okoliczności sprawy wskazują, że w toku postępowania sądowego - po wniesieniu skargi - wniosek skarżącej o rozpoznanie złożonego przez Prezydenta Miasta (...) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy został uwzględniony, bowiem Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wydał opisane wyżej orzeczenia z dnia (...) stycznia 2013 r. Podkreślić trzeba, że w sprawach ze skarg na bezczynność organów administracji publicznej bezprzedmiotowość postępowania, o której mowa w art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ma miejsce wówczas, gdy w jego toku wystąpią zdarzenia, które powodują, że dalsze jego prowadzenie nie jest uzasadnione, tj., gdy np. przestanie istnieć przedmiot danego postępowania - decyzja, postanowienie, czy wprost przeciwnie bezczynność organu administracyjnego (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2011 r. sygn. akt I FSK 932/11, Lex nr 948857). Innymi słowy, z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy zaistnieją zdarzenia, które uniemożliwiają osiągnięcie jego celu, albo spowodują, że kontrola zaskarżonego aktu lub czynności stała się zbędna. Stwierdzić przy tym należy, że w sprawie ze skargi na bezczynność sąd administracyjny bierze pod uwagę stan sprawy istniejący w dacie wniesienia skargi oraz w dacie orzekania. Należy bowiem zwrócić uwagę na treść art. 149 § 1 zd. pierwsze p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Zatem w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu, organ ten wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności konieczne jest umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego w trybie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Tak też wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 Sędziów NSA z dnia 26 listopada 2008 r., I OPS 6/08 (ONSAiWSA 2009/4/63), wskazując że przepis art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4a p.p.s.a. - organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności. W konsekwencji w związku z wnioskiem pełnomocnika skarżącego zawartym w piśmie z dnia 4 lutego 2013 r., jako że postępowanie sądowe stało się w tym zakresie bezprzedmiotowe, konieczne stało się jego umorzenie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. To stanowisko sądu jest również zbieżne z żądaniem strony. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w pkt I sentencji postanowienia.

Na podstawie zaś art. 201 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a. Sąd zasądził od Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz skarżącej kwotę 357 zł (100 zł - wpis od skargi, 240 zł - wynagrodzenie pełnomocnika, 17 zł - opłata skargowa) tytułem zwrotu kosztów postępowania (punkt II sentencji wyroku).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.