Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856196

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 października 2013 r.
I SAB/Wa 454/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. H. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 7 sierpnia 2013 r. E. H., reprezentowana przez adw. T. Z., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ul. (...) róg (...).

Zarządzeniem z dnia 11 września 2013 r. Sąd zobowiązał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi w kwocie 100 (sto) złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 24 września 2013 r., co wynika ze znajdującego się w aktach zwrotnego potwierdzenia odbioru przedmiotowego zarządzenia (karta nr 16).

Jak wynika z pisma Oddziału Finansowo-Budżetowego z dnia 25 października 2013 r., w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) powoływana dalej jako: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga (art. 230 § 2). Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został pełnomocnikowi skarżącej doręczony w dniu 24 września 2013 r. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania wskazanej wyżej czynności bezskutecznie upłynął w dniu 1 października 2013 r. Do dnia wydania niniejszego postanowienia, skarżąca nie uiściła należnego wpisu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.