Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1827274

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 października 2014 r.
I SAB/Wa 408/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi: D. J., H. L. i T. K. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 sierpnia 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga D. J., H. L. i T. K., rezprezentowanych przez radcę prawnego A. S. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznania odszkodowania za nieruchomość położoną w (...) przy ul. (...), nr hip. (...).

Zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2014 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Prezydenta (...) w kwocie 100,00 (słownie sto) złotych w terminie 7 dni, od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 25 sierpnia 2014 r., a zatem termin do dokonania powyższych czynności upływał z dniem 1 września 2014 r.

Mimo upływu wyznaczonego terminu, skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego, co potwierdził Oddział Finansowo - Budżetowy WSA w Warszawie adnotacją z dnia 9 października 2014 r. zamieszczoną na karcie 21 verte akt sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Pismem takim jest między innymi skarga (art. 230 § 2).

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

W myśl zaś art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z akt sądowych sprawy wynika, że strona skarżąca do dnia dzisiejszego pomimo prawidłowego doręczenia jej wezwania Sądu, nie uiściła wpisu sądowego. Skarga podlega więc odrzuceniu.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.