Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1827271

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2014 r.
I SAB/Wa 389/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Anity Wielopolskiej-Fonfary o wyłączenie od rozpoznania sprawy ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji postanawia: wyłączyć sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Anitę Wielopolską - Fonfarę od rozpoznania sprawy o sygn. akt I SAB/Wa 389/14.

Uzasadnienie faktyczne

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Anita Wielopolska-Fonfara złożyła, na podstawie art. 19 w zw. z art. 18 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", wniosek o wyłączenie jej od rozpoznania sprawy ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji ze względu na bliskie stosunki i pokrewieństwo ze stroną występującą w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 19 p.p.s.a. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Zgodnie z treścią art. 18 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia.

Wskazać należy, że instytucja wyłączenia sędziego stanowi jedną z gwarancji bezstronności sądu. Pełni ona gwarancyjną rolę dla realizacji zasady niezawisłości sędziowskiej. Przyczyną wyłączenia sędziego na wniosek jest sama możliwość powstania wątpliwości co do bezstronności sędziego.

W niniejszej sprawie sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Anita Wielopolska-Fonfara złożyła oświadczenie wskazując podstawę wyłączenie od orzekania w niniejszej sprawie, aby nie dopuścić do jakichkolwiek wątpliwości stron i organu co do bezstronności sędziego.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznając, że w sprawie tej zachodzi okoliczność wskazana w art. 19 w zw. z art. 18 § 1 pkt 2 p.p.s.a., na podstawie art. 22 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.