Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122083

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2012 r.
I SAB/Wa 341/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sędziowie WSA: Dorota Apostolidis Maria Tarnowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2012 r. sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącej J. S. wpis w kwocie 100 (sto) złotych z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

J. S. pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. (data stempla pocztowego) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 2010 r., nr (...) odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia (...) lipca 1978 r., nr (...), o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nieruchomości położonej w G., oznaczonej jako działka nr (...), stanowiącej własność J. S., w części dotyczącej ustalenia odszkodowania.

Minister Infrastruktury decyzją z dnia (...) września 2011 r., nr (...) uchylił ww. decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2010 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 1 i art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji publicznej poprzez rozpoznawanie skarg na bezczynność organów.

W orzecznictwie podkreśla się, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., jeżeli nie dopełnił on czynności określonych w art. 36 k.p.a. lub nie podjął innych działań wynikających z przepisów procesowych mających na celu usunięcie przeszkody w wydaniu decyzji.

Zgodnie z art. 149 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4 zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Instytucja skargi na bezczynność ma więc na celu doprowadzenie do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd oceniając czy organ pozostaje w bezczynności bierze zaś pod uwagę sytuację istniejącą w dacie orzekania.

Podkreślić należy, że w trybie wskazanego art. 149 sąd może tylko orzec o obowiązku wydania decyzji w określonym terminie, nie może natomiast nakazywać organowi sposobu tego rozstrzygnięcia, ani też bezpośrednio orzekać o prawach lub obowiązkach skarżącego. Z powyższego przepisu wynika, że wydanie przez organ decyzji lub innego aktu wyłącza możliwość uwzględnienia skargi na bezczynność, nawet wówczas, gdy decyzja podjęta została z naruszeniem terminu przewidzianego do jej wydania. Tym samym, jeżeli w toku postępowania sądowoadministracyjnego, przed dniem orzekania w sprawie ze skargi na bezczynność, organ administracji publicznej wyda akt lub podejmie czynność, których domagała się strona, to przestaje on być w bezczynności. Oznacza to, że postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie jego bezczynności staje się bezprzedmiotowe.

Ze zgromadzonego w rozpoznawanej sprawie materiału dowodowego wynika, że Minister Infrastruktury decyzją z dnia (...) września 2011 r., nr (...) uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody (...) z dnia (...) maja 2010 r., nr (...) odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta G. z dnia (...) lipca 1978 r., nr (...), o wywłaszczeniu za odszkodowaniem nieruchomości położonej w G., oznaczonej jako działka nr (...), stanowiącej własność J. S., w części dotyczącej ustalenia odszkodowania - i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W dniu składania skargi na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, tj. w dniu 16 sierpnia 2011 r. (data stempla pocztowego) - strona skarżąca miała zatem podstawy do żądania usunięcia stanu bezczynności, jednakże w dacie orzekania przez Sąd stan bezczynności już nie istniał. Rozstrzyganie o bezczynności organu stało się więc bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.