Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826675

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 września 2015 r.
I SAB/Wa 302/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M., I. M. i J. C. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość postanawia:

1)

sprostować oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 302/15, w ten sposób, że w wierszu 14 od dołu po słowach "ze skargi I. M., J. M. i J." zamiast "M." wpisać "C."

2)

sprostować oczywistą omyłkę w pkt 3. sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 302/15, w ten sposób, że po słowach "na rzecz I. M., J. M. i J." zamiast "M." wpisać "C.".

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 302/15, po rozpoznaniu sprawy ze skargi J. M., I. M. i J. C. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość, zobowiązał Prezydenta (...) do rozpoznania wniosku z dnia (...) stycznia 2014 r. o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ulicy (...) ozn. nr hip. (...), w terminie czterech miesięcy od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Jednocześnie Sąd stwierdził, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i zasądził od Prezydenta (...) solidarnie na rzecz I. M., J. M. i J. C. kwotę (...) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Stosownie do treści przepisu art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Z akt sprawy jednoznacznie wynika, że w komparycji, jak i w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 19 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 302/15 zawarto oczywiste omyłki pisarskie polegające na tym, że wskazując na skarżącą J. wpisano nazwisko M., zamiast jej nazwiska C. Stanowi to oczywistą omyłkę. Okoliczność, iż ww. skarżąca nazywa J. C., a nie J. M. wynika zarówno z samej treści skargi, pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienioną adwokatowi J. S., jak też z akt administracyjnych sprawy, w której stroną pozostaje J. C. a nie J. M.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 156 § 1 i 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.