Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013615

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
I SAB/Wa 217/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. S. na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) marca 2019 r. (data wpływu do Sądu (...) maja 2019 r.) M. S. (Skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie wynagrodzenia kuratorowi ((...)).

Następnie Sąd pismem z 12 lipca 2019 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału I z 5 lipca 2019 r. wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (sto) złotych (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącej 17 lipca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie w aktach sprawy - karta nr 29), a zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął 24 lipca 2019 r.

Z informacji z rejestru opłat sądowych tutejszego Sądu z 26 sierpnia 2019 r. (k.27 verte) wynika, że w zakreślonym terminie skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.). Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącej 17 lipca 2019 r. (zwrotne potwierdzenie w aktach sprawy - karta nr 29), a zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął 24 lipca 2019 r.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.