I SAB/Wa 1069/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241857

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r. I SAB/Wa 1069/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Emilia Lewandowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. S. (dalej: skarżący) pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) od orzekania w sprawie o sygn. (...).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie z uwagi na bezzasadność skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a." kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez wojewódzkie sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie przez organ postępowania w przedmiocie: wydania decyzji administracyjnych; postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty; postanowień wydanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach.

Postępowanie o wyłączenie od udziału w sprawie pracownika regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), powoływanej dalej jako "k.p.a.", a dokładnie art. 24-27 k.p.a. Zgodnie natomiast z art. 123 k.p.a., wyłączenie lub odmowa wyłączenia pracownika następuje przez wydanie postanowienia (por. wyrok NSA z 29 maja 1990 r. sygn. akt SA/Po 1555/89, ONSA 1990 Nr 2-3, poz. 44). Na postanowienie to nie służy zażalenie.

W niniejszej sprawie skarżący wnioskiem z 23 marca 2015 r. wniósł o wyłączenie członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) od orzekania w sprawie o sygn. (...). Następnie pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. złożył skargę na bezczynność organu w tym przedmiocie.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że skoro - jak wskazano to już powyżej - na postanowienie o wyłączeniu pracownika organu nie przysługuje zażalenie to zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., brak jest możliwości złożenia skargi na bezczynność w przedmiocie niewydania takiego postanowienia.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał niniejszą skargę za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.