Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2238043

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 października 2016 r.
I SAB/Wa 1037/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.L. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postępowania zażaleniowego od postanowienia Wojewody (...) z dnia (...) maja 2008 r. nr (...) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postępowania zażaleniowego od postanowienia Wojewody (...) z dnia (...) maja 2008 r. nr (...).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na nie złożenie przez skarżącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia, w myśl art. 52 § 2 powołanej ustawy, należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. W przypadku skarg na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ wyczerpanie środków zaskarżenia następuje poprzez wniesienie zażalenia lub wezwania do usunięcia naruszenia prawa, przewidzianego w art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) dalej: "k.p.a.". Zgodnie z powołanym przepisem na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 k.p.a. lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu (co ma miejsce w niniejszej sprawie) - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W niniejszej sprawie strona skarżąca nie wykazała, że wyczerpała tryb określony w art. 37 § 1 k.p.a., przed wniesieniem skargi na przewlekłość postępowania. Nie nadesłała bowiem, ani odpisu wezwania, ani poświadczenia jego złożenia w organie.

Z akt administracyjnych sprawy oraz odpowiedzi na skargę nie wynika także, aby skarżący z ww. trybu skorzystał.

Na marginesie należy zaznaczyć, iż postępowanie zażaleniowe zainicjowane przez skarżącego, zostało zakończone 6 lat temu postanowieniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr (...) z dnia (...) października 2010 r.

W tych okolicznościach złożenie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania zakończonego 6 lat temu - bez uprzedniego wystąpienia przez skarżącego ze stosownym wezwaniem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - skutkować musiało odrzuceniem skargi na bezczynność.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.