Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840378

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 listopada 2015 r.
I SAB/Wa 102/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Boniecka-Płaczkowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P.S. o wyłączenie sędziów Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi P.S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie oczywistej omyłki postanawia: na podstawie art. 20 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) odrzucić wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.