I SAB/Sz 9/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2414192

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2017 r. I SAB/Sz 9/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - Iwona Golec po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku (...) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie z jego skargi na przewlekłość postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie umorzenia należności z tytułu składek postanawia: 1) umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, 2) ustanowić adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 18 października 2017 r. sygn. akt I SAB/Sz 9/17 (doręczonym skarżącemu wraz z uzasadnieniem w dniu 13 listopada 2017 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę (...) w sprawie.

Następnie Skarżący złożył do Sądu w dniu 23 listopada 2017 r. wniosek o prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata celem sporządzenia skargi kasacyjnej.

W uzasadnieniu wniosku podał, że nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów pomocy prawnej związanych ze sporządzeniem skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie. Oświadczył, że nie ma dochodów, mieszka u matki pozostając na jej utrzymaniu, nie prowadzi z nią wspólnego gospodarstwa domowego. Koszty leczenia i rehabilitacji ponosi matka, której jedynym utrzymaniem jest emerytura. Skarżący oświadczył, że nie posiada żadnego majątku.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje.

W myśl art. 243 § 1 zd.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwana dalej: "p.p.s.a."), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Odnosząc się na wstępie do złożonego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, należy wskazać, że w niniejszej sprawie skarżący jest zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych z mocy art. 239 pkt 1 lit. e p.p.s.a., zgodnie z którym nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z tego względu, wniosek o przyznanie prawa pomocy w tym zakresie jako bezprzedmiotowy, należało umorzyć na podstawie art. 249a p.p.s.a., o czym postanowiono w pkt 1 postanowienia.

Przechodząc do rozpoznania wniosku o ustanowienie adwokata, stanowiącego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.), wskazać należy, że zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W ocenie referendarza sądowego wniosek skarżącego zasługiwał na uwzględnienie.

Mając na uwadze sytuację majątkową i finansową skarżącego przedstawioną w uzasadnieniu wniosku, znajdującą potwierdzenie w ustaleniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (znajdująca się w aktach sprawy decyzja z dnia 7 lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek), należy stwierdzić, że skarżący (59 lat) prowadził działalność gospodarczą do 2010 r., aktualnie ciążą na nim zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych na kwotę (...) zł (dane wskazane w decyzji z 7 lipca 2017 r.), nie ma dochodów, nie ma tytułu do ubezpieczenia na terenie kraju, nie korzysta z pomocy socjalnej pozostając na utrzymaniu matki emerytki. Ustalenia ZUS potwierdzają, że skarżący nie ma majątku, w tym dochodów stanowiących przedmiot zabezpieczenia czy egzekucji.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjąć trzeba, że skarżący spełnia przesłanki warunkujące ustanowienie adwokata z urzędu. Z tych względów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało orzec jak w pkt 2 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.