I SAB/Sz 6/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2427277

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. I SAB/Sz 6/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Kowalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale I w dniu 18 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. G. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia (...) sygn. akt I SAB/Sz (...) wydanego w sprawie ze skargi K. G. na bezczynność (...) w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem wydanym na posiedzenie niejawnym w dniu 29 maja 2017 r. oddalił skargę K. G. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Odpis ww. wyroku wraz z pouczeniem o treści art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - zwanej dalej: "p.p.s.a.") doręczono Skarżącemu w dniu 2 czerwca 2017 r.

W piśmie z dnia 2 listopada 2017 r. (złożonym osobiście w biurze podawczym ww. Sądu w dniu 3 listopada 2017 r.) Skarżący złożył wniosek "o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 234/1 oraz doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, co następuje:

Wniosek Skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie bowiem do treści art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Z akt sprawy wynika, że w dniu 2 czerwca 2017 r. prawidłowo doręczono Skarżącemu odpis sentencji ww. wyroku wraz z pouczeniem o treści art. 141 § 2 p.p.s.a. - pkt 1 pouczenia (k. 40 - 41 akt). Ponadto wskazano w tym pouczeniu, że złożenie w terminie przedmiotowego wniosku (o sporządzenie uzasadnienia wyroku) jest warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wniosek złożony po upływie 7 dni jest bezskuteczny (nie wywołuje skutków prawnych) - pkt 2 pouczenia. Zatem siedmiodniowy termin na złożenie wniosku upłynął bezskutecznie w dniu 9 czerwca 2017 r.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że wniosek złożony w sądzie w dniu 3 listopada 2017 r., został wniesiony po upływie terminu (po prawie 5 miesiącach). Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę jest terminem ustawowym, a takie terminy nie mogą być ani przedłużane, ani skracane. Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po terminie, skutkuje odmową sporządzenia jego sporządzenia przez sąd.

Z tych względów, na podstawie art. 141 § 3 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.