Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582802

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 listopada 2018 r.
I SAB/Sz 5/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka.

Sentencja

Szczecin 21 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "(...)" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie przewlekłości w zakresie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r. postanawia: sprostować oczywiste omyłki pisarskie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt I SAB/Sz 5/18 w ten sposób, że:

1.

z komparycji ww. wyroku usunąć zapis "z dnia (...)" jako omyłkowo tam zamieszczony;

2.

w punkcie I sentencji ww. wyroku zamiast: "umarza postępowanie sądowe w części dotyczącej zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej" wpisać: "umarza postępowanie w części dotyczącej bezczynności Burmistrza Miasta i Gminy.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 7 listopada 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi "(...)" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...) r. nr w przedmiocie przewlekłości w zakresie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r. I. umorzył postępowanie sądowe w części dotyczącej zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej, II. stwierdził, że Burmistrz Miasta i Gminy dopuścił się bezczynności oraz, że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. w pozostałym zakresie oddalił skargę, IV. zasądził od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz skarżącej "(...)" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (...) kwotę (...) ((...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018.1302 zw. dalej: "p.p.s.a."), Sąd może zarówno z urzędu jak i na wniosek sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (§ 1).Przedmiotem sprostowania wyroku mogą być więc niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wykładnia gramatyczna komentowanego przepisu wskazuje, że wszystkie opisane w nim nieprawidłowości muszą mieć charakter oczywisty, tzn. niebudzący wątpliwości, bezsporny, pewny (por. Słownik języka polskiego..., t. 2, s. 440). Oczywistość wadliwości może wynikać z samej natury niedokładności, błędu lub omyłki, jak też z porównania ich z innymi niebudzącymi wątpliwości okolicznościami. Wyraża się ona bowiem w tym, że jest natychmiast rozpoznawalna i wynika jednoznacznie z treści orzeczenia.

W wyroku z dnia 7 listopada 2018 r. Sąd na skutek oczywistej omyłki pisarskiej, błędnie zapisano w wyroku słowa "z dnia (...) r. nr", które nie powinny się tam znaleźć, a nadto w pkt I wskazano, że Sąd "umarza postępowanie sądowe w części dotyczącej zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej". Tymczasem, rozpoznawana sprawa nie dotyczy informacji publicznej tylko bezczynności Burmistrza Miasta i Gminy, a zatem oczywistym jest, że pkt I sentencji powinien brzmieć: "umarza postępowanie w części dotyczącej bezczynności Burmistrza Miasta i Gminy. Stwierdzona omyłka nie miała wpływu na sposób rozpatrzenia przez Sąd przedmiotowej skargi.

Z uwagi na powyższe, sąd na podstawie art. 156 § 1 i 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.