Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278990

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 stycznia 2013 r.
I SAB/Rz 7/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Panek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.l-K. i A.L. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie określenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 r. - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca M.L-K. działając w imieniu własnym oraz swojego męża A.L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w związku z nierozpoznaniem odwołania od decyzji Wójta Gminy z dnia (...) lipca 2012 r., nr (...), w przedmiocie określenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2011 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 16 stycznia 2013 r. skarżący zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia im odpisów zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu, zawierające pouczenie co do środków zaskarżenia oraz rygoru niewykonania we wskazanym terminie, zostało doręczone skarżącym w dniu 18 stycznia 2013 r.

Mimo upływu zakreślonego terminu, skarżący nie uiścili należnej opłaty. Jednakże pismem z dnia 24 stycznia 2013 r. cofnęli skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Skoro skarżący nie zastosowali się do doręczonego im wezwania i nie uiścili wpisu we wskazanym terminie wniesiona przez nich skarga podlegała odrzuceniu, o czym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono w sentencji postanowienia.

Na marginesie tylko dodać można, iż pomimo cofnięcia skargi w sprawie, zapadło orzeczenie w przedmiocie odrzucenia skargi, gdyż cofnąć można jedynie skargę skutecznie wniesioną, a więc wolną od braków formalnych i fiskalnych. Nieuzupełnienie wskazanych braków skutkować musi odrzuceniem skargi, a nie umorzeniem postępowania z powodu jej cofnięcia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.