Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026834

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 lutego 2009 r.
I SAB/Po 7/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Roman Wiatrowski. (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: asesor sądowy Roman Wiatrowski Po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od uiszczenia wpisu sprawy ze skargi Z. M. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie czynności sprawdzających wobec deklaracji p.c.c.-1 postanawia umorzyć postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Z. M. wniósł skargę na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej, której organy podatkowe dopuściły się w związku z czynnościami sprawdzającym deklaracji p.c.c.- 1 złożonej przez Z. N. w Urzędzie Skarbowym.

Pismem z dnia 5 stycznia 2009 r. Z. M. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od uiszczenia wpisu od powyższej skargi.

Powyższy wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący cofnął pismem z dnia 5 lutego 2009 r.

W dniu 5 lutego 2009 r. skarżący uiścił jednocześnie należny wpis.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i treść art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.