Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721407

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 23 września 2019 r.
I SAB/Ke 5/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.J. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w rozpatrywaniu wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

G.J. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej: naczelnika) w rozpatrywaniu wniosku z 12 września 2018 r. o wydanie zaświadczenia o uzyskaniu pomocy de minimis.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał skarżącego do złożenia dowodu wniesienia ponaglenia skierowanego do organu wyższego stopnia, a poprzedzającego wniesienie skargi na bezczynność naczelnika. Wezwanie doręczono skarżącemu 19 sierpnia 2019 r. Skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. z Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Zgodnie z art. 52 § 2 ustawy p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie. Z kolei w myśl art. 53 § 2b ustawy p.p.s.a. skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

Z treści cytowanych przepisów wynika zatem, że wniesienie ponaglenia stanowi niezbędny warunek złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność czy przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej. Brak ponaglenia czyni skargę niedopuszczalną. Stosownie zaś do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie skarżący nie poprzedził skargi ponagleniem. W aktach administracyjnych sprawy brak jest jakiegokolwiek pisma, które mogłoby być uznane za takie ponaglenie. Nie przedłożył takiego dokumentu również na wezwanie tut. Sądu.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.