I SAB/Go 2/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2516559

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 lipca 2018 r. I SAB/Go 2/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Zbigniew Kruszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lipca 2018 r. sprawy ze skargi R.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2015 r. postanawia zwrócić stronie skarżącej na jej koszt ze Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim) kwotę 100 zł (sto złotych 00/100) tytułem opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem wydanym 13 czerwca 2018 r. w sprawie ze skargi R.B. o sygn. akt I SAB/Go 2/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Naczelnika Urzędu Skarbowego do załatwienia sprawy i stwierdził, że Naczelnik Urzędu Skarbowego dopuścił się przewlekłości w postępowaniu, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa.

Pismem z (...) czerwca 2018 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku z 13 czerwca 2018 r. Pełnomocnik skarżącego wskazał, że opłata kancelaryjna w wysokości 100 zł został wniesiona.

Odział Finansowo - Budżetowy Sądu 15 czerwca 2018 r. przekazał potwierdzenie wpływu wpłaty od skarżącego w wysokości 200 zł (dowód wpłaty k. 190 akt sądowych), wskazujące na wpłatę po 100 zł z tytułu opłaty za uzasadnienie wyroku do sprawy I SAB/Go 2/18 oraz I SAB/Go 3/18.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, zwana dalej "p.p.s.a.") za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną z zastrzeżeniem § 3, który stanowi, że nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu.

Jednocześnie, w myśl art. 225 p.p.s.a. różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków (art. 211 p.p.s.a.), natomiast opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna (art. 212 § 1 p.p.s.a.).

Wspomnieć również należy, że stosownie do normy art. 141 § 1 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym. Natomiast w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (art. 141 § 2 p.p.s.a.).

Z akt sprawy wynika, że wyrokiem wydanym 13 czerwca 2018 r. Sąd umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Naczelnika Urzędu Skarbowego do załatwienia sprawy i stwierdził, że Naczelnik Urzędu Skarbowego dopuścił się przewlekłości w postępowaniu, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Zatem stosownie do normy art. 141 § 1 p.p.s.a. uzasadnienie tego wyroku sporządzone zostało z urzędu i doręczone wraz z odpisem wyroku pełnomocnikom stron występującym w sprawie na podstawie zarządzenia z 28 czerwca 2018 r.

Pismem z (...) czerwca 2018 r. pełnomocnik skarżącego wniósł o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku, załączając do pisma wydruk komputerowy bankowego potwierdzenia przelewu z tytułu opłaty kancelaryjnej od wniosku.

Ponieważ uzasadnienie wyroku z 13 czerwca 2018 r. zostało pełnomocnikowi skarżącego doręczone z urzędu, a pełnomocnik wpłacił do sprawy I SAB/Go 2/18 z tytułu wniosku o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł, to kwotę tą należało uznać za opłatę nienależną w rozumieniu art. 225 p.p.s.a. i zwrócić stronie skarżącej na jej koszt.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 225 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.