Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098230

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
I SAB/Gl 6/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

A S.A. w K., reprezentowana przez pełnomocnika w osobie radcy prawnego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia, poprzez: podpisanie skargi, złożenie pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi oraz dokumentu wskazującego umocowanie do podpisania pełnomocnictwa i określającego sposób reprezentacji skarżącej (KRS) zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), zwanej dalej: p.p.s.a.

Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 14 lipca 2016 r.

Pismem z dnia 14 lipca 2016 r. pełnomocnik skarżącej poinformował, że skarga w niniejszej sprawie została wniesiona prawdopodobnie bezpośrednio przez prezesa zarządu skarżącej, oraz że nie został upoważniony jako pełnomocnik do jej złożenia, jak również brania udziału w postępowaniu zainicjowanym tą skargą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania (a w przypadku skargi pod rygorem jej odrzucenia), chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Ponadto, art. 34 p.p.s.a. stanowi, że strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik ma obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu (art. 37 § 1 p.p.s.a.).

Mając powyższe na względzie zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I z dnia 22 czerwca 2016 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia, poprzez: podpisanie skargi, złożenie pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącej przed sądami administracyjnymi oraz dokumentu wskazującego umocowanie do podpisania pełnomocnictwa i określającego sposób reprezentacji skarżącej (KRS) zgodnie z art. 29 p.p.s.a.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie radca prawny Ł. Ł. poinformował, że skarga w niniejszej sprawie została wniesiona prawdopodobnie bezpośrednio przez prezesa zarządu skarżącej, oraz że nie został upoważniony jako pełnomocnik do jej złożenia, jak również reprezentowania skarżącej w postępowaniu zainicjowanym tą skargą.

Należy zatem wskazać, że w niniejszej sprawie skarga została wniesiona na papierze firmowym "Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego - Ł. Ł.". Jednocześnie w oznaczeniu strony skarżącej wskazano: ""A" S.A. w K. (...) reprezentowana przez pełnomocnika radcę prawnego Ł. Ł.", zaś w petitum skargi znajduje się stwierdzenie "działając w imieniu skarżącej, pełnomocnictwo w załączeniu, wnoszę (...)".Powyższe wskazuje zatem, że wolą skarżącej, niezależnie od sposobu wniesienia skargi, tj. osobiście przez skarżącą czy też przez pełnomocnika, było by reprezentował ją wskazany pełnomocnik, który winien uzupełnić braki formalne przedmiotowej skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, że skarga o tożsamej treści, jednakże różniąca się datą jej wniesienia została zarejestrowana pod sygn. akt I SAB/Gl 8/16. Skarga ta została podpisana przez radcę prawnego Ł. Ł. Ponadto do skargi tej przy piśmie z dnia 14 lipca 2016 r., które jest również pismem w niniejszej sprawie, pełnomocnik ten złożył pełnomocnictwo ogólne z dnia 19 maja 2012 r. do reprezentowania skarżącej w postępowaniu sądowoadministracyjnym wraz z odpisem z KRS wskazującym umocowanie osób udzielających tego pełnomocnictwa w imieniu skarżącej.

Wskazane powyżej okoliczności powodują, że złożona przez pełnomocnika odpowiedź nie znajduje uzasadnienia, a tym samym należało uznać, iż pełnomocnik nie uzupełnił braków formalnych skargi i tym samym skarga podlega odrzuceniu.

Jednocześnie Sąd zauważa, że skarga zarejestrowana pod sygn. akt I SAB/Gl 8/16, a wniesiona przez "A" S.A. w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie wniosku o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług zostanie rozpoznana w odrębnym postępowaniu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.