Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2098228

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
I SAB/Gl 10/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Madej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zarząd (...) Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w S. w przedmiocie skargi na zmianę danych w deklaracji śmieciowej postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

M. A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zarząd (...) Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w S. w przedmiocie skargi na zmianę danych w deklaracji śmieciowej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwiacach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziane w ustawie.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest przewlekłe prowadzenie postępowania przez Zarząd (...) Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w S. w przedmiocie skargi na zmianę danych w deklaracji śmieciowej.

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.; dalej: O.p.) na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub terminie ustalonym na podstawie art. 140 O.p. stronie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia. Ponaglenie, o którym mowa w art. 141 § 1 O.p., jest więc warunkiem złożenia skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organu podatkowy do sądu administracyjnego.

Z materiału sprawy przedstawionego Sądowi wraz ze skargą wynika, że skarga w niniejszej sprawie została wniesiona do Sądu w dniu 17 maja 2016 r. Tymczasem ponaglenie, nazwane przez skarżącą "zażalenie" zostało wniesione do organu, którego przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, w dniu 11 lipca 2016 r.

Powyższe oznacza, że skarżąca najpierw wniosła skargę do Sądu na przewlekłe prowadzenie postępowania, a dopiero później ponaglenie w trybie art. 141 O.p. Należy więc uznać, że skarga M.A., przed wniesieniem skargi nie wyczerpała środków zaskarżenia o jakich mowa w art. 52 p.p.s.a., a tym samym skarga, stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. ustawy, jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.