I SAB/Gd 10/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2550005

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2018 r. I SAB/Gd 10/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. S. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia bądź rozłożenia na raty należności z tytułu nieopłaconych składek postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Ł. S. - dalej jako "Skarżący" reprezentowany przez M. S. - dalej jako "pełnomocnik" wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia bądź rozłożenia na raty należności z tytułu nieopłaconych składek.

Zarządzeniem z dnia 10 sierpnia 2018 r. Sąd zobowiązał pełnomocnika do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu Skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a."), oraz poprzez wykazanie, że pełnomocnik strony skarżącej spełnia wymogi art. 35 § 1 p.p.s.a., z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje odrzucenie skargi.

Wobec niepodjęcia przesyłki sądowej w terminie, Sąd zarządzeniem z dnia 10 września 2018 r. uznał korespondencję za doręczoną w dniu 3 września 2018 r. (zarządzenie k. 21 akt sądowych).

W zakreślonym terminie Skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Z akt sądowych sprawy wynika, że wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zawierało prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie.

Powyższe wezwanie zostało doręczone zastępczo pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 3 września 2018 r. - na adres do doręczeń wskazany w skardze.

Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braków formalnych skargi rozpoczął bieg w dniu 4 września 2018 r. i upłynął w dniu 10 września 2018 r. zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Mając na uwadze, że w wyznaczonym terminie Skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.